Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Εμείς, η Flix SE, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας (εφεξής από κοινού «FlixBus», «εμείς» ή «εμάς»), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προστασία των δεδομένων στην FlixBus.

Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων για την προστασία των ατόμων που επηρεάζονται από την επεξεργασία δεδομένων (στο εξής θα αναφερόμαστε σε εσάς ως «υποκείμενο των δεδομένων», καθώς και σε «πελάτη», «χρήστη» ή «εσείς») προκύπτουν ιδίως από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ»). Στον βαθμό που αποφασίζουμε για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους, αυτό περιλαμβάνει κυρίως την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε με διαφάνεια σχετικά με το είδος, το πεδίο εφαρμογής, τον σκοπό, τη διάρκεια και τη νομική βάση της επεξεργασίας (βλ. άρθρο 13 και άρθρο 14 του ΓΚΠΔ).

Σκοπός της παρούσας πολιτικής (εφεξής «πολιτική απορρήτου») είναι να σας ενημερώσει για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

Η πολιτική απορρήτου μας έχει σπονδυλωτή δομή. Αποτελείται από μια ενότητα που περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καταστάσεων επεξεργασίας που τίθενται σε ισχύ κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας (άρθρο 1 Γενικές Πληροφορίες) και μια ειδική ενότητα, το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται μόνο στην κατάσταση επεξεργασίας που καθορίζεται σε αυτήν με το όνομα της αντίστοιχης προσφοράς ή προϊόντος, ιδίως όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, που περιγράφεται λεπτομερέστερα εδώ (άρθρο 2 Ειδικές Πληροφορίες).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες νομικής φύσης εδώ:

Σχετικά με την FlixBus:

Γενικοί όροι επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές προϋποθέσεις κρατήσεων

Γενικοί όροι μεταφοράς

Σχετικά με την FlixTrain:

Διατάξεις ναύλων για την FlixTrain GmbH

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς της FlixTrain GmbH

Πολιτική απορρήτου της FlixTrain GmbH για την FlixTrain στη Γερμανία

Πολιτική απορρήτου της FlixBus Sverige AB για την FlixTrain στη Σουηδία

Για αιτούντες εργασία:

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων για αιτούντες εργασία

1. Γενικές πληροφορίες

1.1 Ορισμός όρων

Η παρούσα πολιτική απορρήτου βασίζεται στους ακόλουθους ορισμούς όρων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ:

 • «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (άρθρο 4, παράγραφος 1, του ΓΚΠΔ). Η ταυτοποιησιμότητα μπορεί επίσης να παρασχεθεί μέσω της σύνδεσης τέτοιων πληροφοριών ή άλλων πρόσθετων γνώσεων. Αυτό δεν εξαρτάται από την εμφάνιση, τη μορφή ή τη φυσική υλοποίηση των πληροφοριών (φωτογραφίες, βίντεο ή ηχογραφήσεις μπορεί επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα).
 • «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλ. με υποστήριξη τεχνολογίας). Οι πράξεις αυτές είναι μεταξύ άλλων η συλλογή (για παράδειγμα, η προμήθεια), η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η αλλαγή του ορισμού ενός στόχου ή σκοπού που χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως βάση για την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 4, παράγραφος 2, του ΓΚΠΔ).
 • «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4, παράγραφος 7, του ΓΚΠΔ).
 • «εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του (άρθρο 4, παράγραφος 8, του ΓΚΠΔ).
 • «τρίτο μέρος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· περιλαμβάνονται επίσης άλλες νομικές οντότητες που ανήκουν στον όμιλο (άρθρο 4, παράγραφος 10, του ΓΚΠΔ).
 • «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (άρθρο 4, παράγραφος 11, του ΓΚΠΔ).

1.2 Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (άρθρο 4, παράγραφος 7, του ΓΚΠΔ) είναι:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Μόναχο 
Τηλέφωνο: +49 (0)30 300 137 300

Email: uslugi@flixbus.pl

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας μπορείτε να βρείτε στην Ανακοίνωση νομικού χαρακτήρα.

1.3 Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας και ως υπεύθυνος επικοινωνίας σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Μόναχο

Email: data.protection@flixbus.com

Για γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη FlixBus, επικοινωνήστε στη διεύθυνση uslugi@flixbus.pl.

1.4 Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται εάν τηρείται τουλάχιστον μία από τις νομικές βάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Άρθρο 6 παρ. 1(α) ΓΚΠΔ: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,
 • Άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 • Άρθρο 6 παρ. 1(γ) ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. υποχρέωση διατήρησης βάσει νόμου),
 • Άρθρο 6 παρ. 1(δ) ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Άρθρο 6 παρ. 1(ε) ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή
 • Άρθρο 6 παρ. 1(στ) ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων (ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί).

Για επεξεργασία που πραγματοποιείται από εμάς, καθορίζουμε την ισχύουσα νομική βάση σύμφωνα με το άρθρο 2. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να βασίζεται σε περισσότερες από μία νομικές βάσεις.

1.5 Κατηγορίες αποδεκτών

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις θυγατρικές μας ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τις θυγατρικές μας διαβιβάζονται σε εμάς, στον βαθμό που επιτρέπεται.

Όπως κάθε μεγάλη εταιρεία, χρησιμοποιούμε επίσης εξωτερικούς εγχώριους και ξένους παρόχους υπηρεσιών για να διεκπεραιώνουμε τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και να συνεργαζόμαστε με συνεργαζόμενες εταιρείες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

 • μεταφορείς (μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των τρεχόντων μεταφορέων εδώ),
 • παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας (IT),
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών,
 • συνεργάτες πωλήσεων,
 • παρόχους υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών (εσωτερικούς/εξωτερικούς),
 • λειτουργούς καταστημάτων,
 • ασφαλιστικές εταιρείες,
 • (ταξιδιωτικούς) ασφαλιστές,
 • άλλους συνεργάτες που προσλαμβάνονται για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες (π.χ. ελεγκτές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόροι, εποπτικές αρχές, άλλα μέρη που συμμετέχουν σε εξαγορές εταιρειών).

Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργαζόμενες εταιρείες πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις ότι εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τέτοιο τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις νομικές απαιτήσεις και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς και θεσμικά όργανα (π.χ. αρχές επιβολής του νόμου, περιφερειακά ή κρατικά γραφεία δικηγόρων, εποπτικές αρχές) εάν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση/εξουσιοδότηση.

Για επεξεργασία που πραγματοποιείται από εμάς, καθορίζουμε τις κατηγορίες των αποδεκτών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2.

1.6 Απαιτήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

Ως μέρος των επιχειρηματικών μας σχέσεων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν σε τρίτους που μπορεί επίσης να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), δηλαδή σε τρίτες χώρες.

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο, θα σας ενημερώσουμε στις σχετικές ενότητες του άρθρου 2 σχετικά με τις αντίστοιχες λεπτομέρειες της διαβίβασης σε τρίτες χώρες σε σχέση με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από εμάς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί ότι ορισμένες τρίτες χώρες διαθέτουν προστασία δεδομένων συγκρίσιμη με το πρότυπο του ΕΟΧ μέσω των αποκαλούμενων αποφάσεων επάρκειας (μπορείτε να κατεβάσετε κατάλογο των χωρών αυτών καθώς και αντίγραφο των αποφάσεων επάρκειας στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Ωστόσο, σε άλλες τρίτες χώρες στις οποίες ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ενδέχεται να μην υπάρχει σταθερά υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων λόγω έλλειψης νομικών διατάξεων. Σε αυτήν την περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι η προστασία των δεδομένων είναι επαρκώς εγγυημένη.

Αυτό είναι δυνατό, για παράδειγμα, μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών (που αναφέρονται ως «δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες»), τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πιστοποιητικών και αναγνωρισμένων κωδίκων δεοντολογίας.

Στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την κράτησή σας και τη σχετική παροχή και επεξεργασία των υπηρεσιών μεταφοράς, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για αυτό σε τρίτες χώρες επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας εάν θέλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.

1.7 Διάρκεια αποθήκευσης και διαγραφή δεδομένων

Η περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

Σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται από εμάς, καθορίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα στο άρθρο 2. Εάν δεν καθορίζεται καμία ρητή περίοδος αποθήκευσης παρακάτω, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν μόλις ο σκοπός ή η νομική βάση για την αποθήκευση πάψει να ισχύει.

Ωστόσο, η αποθήκευση μπορεί να παραταθεί πέρα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα σε περίπτωση (εμμένουσας) νομικής αντιδικίας μαζί σας ή σε περίπτωση έναρξης άλλων νομικών διαδικασιών, ή εάν η αποθήκευση ορίζεται από νομοθετικές διατάξεις στις οποίες υποκείμεθα εμείς ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Εάν λήξει η περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τις νομοθετικές διατάξεις, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποκλειστούν ή θα διαγραφούν, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση από εμάς βάσει νόμου.

1.8 Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ)

Δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από εσάς για οποιεσδήποτε διαδικασίες που περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ). Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις διαδικασίες, θα σας ενημερώσουμε για αυτό ξεχωριστά, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

1.9 Καμία υποχρέωση παροχής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δεν συνάπτουμε ουσιωδώς συμβάσεις ανάλογα με την εκ των προτέρων παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατ’ αρχήν, δεν υπάρχει καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παρέχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Ωστόσο, μπορεί να είμαστε σε θέση να παρέχουμε ορισμένες προσφορές μόνο σε περιορισμένο βαθμό ή μπορεί να μην είμαστε σε θέση να τις παρέχουμε καθόλου εάν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα που απαιτούνται για αυτό.

1.10 Νομοθετική υποχρέωση διαβίβασης ορισμένων δεδομένων

Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να υποκείμεθα σε ειδική νομοθετική ή νομική υποχρέωση να παρέχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, ιδίως σε δημόσιους φορείς.

1.11 Ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη συλλογή των δεδομένων σας, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία τεχνολογία, το κόστος υλοποίησης, και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους υφιστάμενους κινδύνους μιας παραβίασης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας και της επίδρασης ενός τέτοιου συμβάντος), για την προστασία του υποκειμένου των δεδομένων από ακούσιους ή εκούσιους χειρισμούς, μερική ή πλήρη απώλεια ή καταστροφή ή κατά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από τρίτους (π.χ. χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση TLS για τους ιστότοπούς μας). Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις.

Θα χαρούμε να σας παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό εφόσον μας το ζητήσετε. Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή τον CISO (επικεφαλής ασφαλείας πληροφοριών) σχετικά με το θέμα αυτό.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 Μόναχο

Email: it-security@flixbus.com

1.12 Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή, ιδίως επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο άρθρο 1.2. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ:

Δικαίωμα στην πληροφόρηση 
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που επεξεργαζόμαστε. Στο αίτημά σας για πληροφόρηση, θα πρέπει να διευκρινίσετε την ανησυχία σας για να μας διευκολύνετε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Κατόπιν αιτήματος, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας. Λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμά σας στις πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται υπό ορισμένες συνθήκες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

Δικαίωμα διόρθωσης 
Εάν οι πληροφορίες που σας αφορούν δεν είναι ή παύουν να είναι σωστές, μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ. Εάν τα δεδομένα σας είναι ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωσή τους.

Δικαίωμα διαγραφής 
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ. Το δικαίωμά σας για διαγραφή εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το εάν τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς εξακολουθούν να απαιτούνται από εμάς για την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων μας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ, δικαιούστε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ, δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, δικαιούστε να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη λήψη διαφημίσεων ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 ΓΚΠΔ (εναντίωση στη διαφήμιση σε περίπτωση απευθείας εμπορικής προώθησης).

Δικαίωμα έφεσης 
Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με τις διατάξεις των κανονισμών προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στην οποία υποκείμεθα:

Πολιτειακό Γραφείο Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων της Βαυαρίας, Promenade 18, 91522 Ansbach

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης 
Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Αυτό ισχύει και για δηλώσεις συγκατάθεσης που εκδόθηκαν πριν τεθεί σε ισχύ ο ΓΚΠΔ, ήτοι πριν από τις 25/05/2018.

2. Ειδικές πληροφορίες

2.1 Επίσκεψη στους ιστότοπούς μας

Πληροφορίες σχετικά με τη FlixBus και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.flixbus.gr / https://www.flixtrain.com/, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υποσελίδων (εφεξής από κοινού ως ο «ιστότοπος» ή οι «ιστότοποι»). Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία.

2.1.1 Παροχή ιστότοπων

Όταν οι ιστότοποι χρησιμοποιούνται για σκοπούς πληροφόρησης, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Καταγραφή δεδομένων: όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ένα αρχείο καταγραφής δεδομένων (αναφέρεται ως «αρχεία καταγραφής διακομιστή») αποθηκεύεται στον διακομιστή μας. Αυτό αποτελείται από:

 • τη σελίδα από την οποία ζητήθηκε η σελίδα (αναφέρεται ως URL παραπέμποντος),
 • το όνομα και τη διεύθυνση URL της σελίδας που ζητήθηκε,
 • την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος πρόσβασης (στη ζώνη ώρας του διακομιστή),
 • την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται,
 • τη διεύθυνση IP του αιτούντος υπολογιστή,
 • την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται,
 • το λειτουργικό σύστημα,
 • το μήνυμα που υποδεικνύει εάν η κλήση ήταν επιτυχής (κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης υπολογιστή),
 • τη διαφορά ζώνης ώρας GMT.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για τη φιλοξενία των ιστότοπών μας και για στατιστικές αξιολογήσεις των δεδομένων καταγραφής.

Η επεξεργασία των δεδομένων καταγραφής εξυπηρετεί στατιστικούς σκοπούς και βελτιώνει την ποιότητα των ιστότοπών μας, ιδίως τη σταθερότητα και την ασφάλεια της σύνδεσης.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να είμαστε σε θέση να καταστήσουμε τους ιστότοπους δεόντως διαθέσιμους σε εσάς.

2.1.2 Φόρμες επικοινωνίας

Όταν χρησιμοποιείτε φόρμες επικοινωνίας, τα δεδομένα που διαβιβάζονται υποβάλλονται σε επεξεργασία (π.χ. τίτλος, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, εταιρεία, διεύθυνση email και ώρα διαβίβασης, λόγος για το ερώτημα).

Η επεξεργασία των δεδομένων της φόρμας επικοινωνίας πραγματοποιείται με σκοπό την επεξεργασία ερωτημάτων και, ανάλογα με τη βάση και τον λόγο της ερώτησής σας, είτε στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ, εάν αφορά έρευνα σχετική με σύμβαση ή σε άλλες περιπτώσεις στη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι η επεξεργασία ερωτημάτων επικοινωνίας.

Χρησιμοποιούμε τους παρόχους εξυπηρέτησης πελατών για την επεξεργασία εργασιών, ώστε να απαντούμε σε ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω των εντύπων επικοινωνίας μας.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε τα δεδομένα της φόρμας επικοινωνίας, καθώς και την αντίστοιχη διεύθυνση IP, ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις μας να παρέχουμε αποδεικτικά στοιχεία, να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση των νομικών υποχρεώσεων, ώστε να μπορούμε να διευκρινίσουμε οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(γ) ή (στ) του ΓΚΠΔ.

2.1.3 Κράτηση, παροχή και επεξεργασία υπηρεσιών μεταφοράς

Κατά την κράτηση εισιτηρίων για υπηρεσίες μεταφοράς, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • διεύθυνση email,
 • επώνυμο και όνομα,
 • δεδομένα σύνδεσης,
 • δεδομένα πληρωμής,
 • ημερομηνία γέννησης (για υπηρεσίες μεταφοράς όπου τα παιδιά έχουν ειδική τιμή),
 • συγκατάθεση στους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις,
 • πληροφορίες προκράτησης θέσης,
 • στοιχεία αποσκευών,
 • γλώσσα του τομέα κράτησης,
 • κανάλι κράτησης (διαδίκτυο ή εφαρμογή).

Έχετε, επίσης, την επιλογή να δώσετε έναν αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σε περίπτωση καθυστερήσεων ή αλλαγών στο δρομολόγιο του ταξιδιού σας (προαιρετικά).

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για την κράτηση, την παροχή και την επεξεργασία των υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(β), (γ) του ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, ορισμένα από τα δεδομένα αυτά για συστάσεις προϊόντων, βλ. άρθρο 2.1.4, για το ενημερωτικό δελτίο, άρθρο 2.1.5, και για τον λογαριασμό του πελάτη βλ. άρθρο 2.1.6.

Κατά την κράτηση εισιτηρίων για υπηρεσίες διεθνών μεταφορών, συλλέγονται επίσης οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τον τόπο αναχώρησης και άφιξης:

 • πληροφορίες φύλου,
 • έγγραφο ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου ή αριθμός ταυτότητας.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για την κράτηση, την παροχή και την επεξεργασία των υπηρεσιών μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων.

Διαβιβάζουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα στον αντίστοιχο μεταφορέα ή τους αντίστοιχους μεταφορείς, καθώς και σε δημόσιους φορείς, εάν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση/εξουσιοδότηση.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(β) ή (γ) του ΓΚΠΔ.

Τα απαραίτητα δεδομένα πληρωμής θα διαβιβαστούν σε έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή επεξεργασία των πληρωμών που ξεκινήσατε εσείς.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μας είναι:

Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμώνΕπιλογές πληρωμής
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Ολλανδία 
Πολιτική απορρήτου: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Πιστωτική κάρτα 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. Αριθ.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
Πολιτική απορρήτου: 
https://payu.in/privacy-policy
Πιστωτική κάρτα
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 Μόναχο 
Πολιτική απορρήτου: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Ευρώπη) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο 
Πολιτική απορρήτου: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο
Πολιτική απορρήτου:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(β) ή (στ) του ΓΚΠΔ.

Για ορισμένες κρατήσεις, χρησιμοποιούμε επίσης τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες της Distribusion Technologies GmbH ως επεξεργαστές (Wattstrasse 10, 13355 Βερολίνο, τηλέφωνο: +49-30-3465507-50, email: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Σύσταση προϊόντος

Στον βαθμό που επιτρέπεται, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση email που λάβαμε σε σχέση με την υπηρεσία κράτησης ή μεταφοράς για να σας στείλουμε τακτικές προσφορές μέσω email για προϊόντα από τη σειρά μας παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει.

Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους εξυπηρέτησης πελατών ως επεξεργαστές για την αποστολή συστάσεων προϊόντων.

Θα λάβετε αυτές τις συστάσεις προϊόντων από εμάς, ανεξάρτητα από το εάν έχετε εγγραφεί σε ενημερωτικό δελτίο ή έχετε συναινέσει σε επικοινωνία εμπορικής προώθησης μέσω email. Επιθυμούμε να σας παρέχουμε με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες σχετικά με προϊόντα από την γκάμα προϊόντων μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, με βάση τις πρόσφατες αγορές σας σε εμάς.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας ενημερώσουμε για τη γκάμα προϊόντων μας και να σας προτείνουμε ορισμένα προϊόντα.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσης email σας για αυτόν τον σκοπό ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στη σύσταση προϊόντος ή στέλνοντας μήνυμα στο unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Ενημερωτικό δελτίο

Εάν εγγραφείτε, επίσης, για το ενημερωτικό δελτίο μέσω του συνδέσμου εγγραφής μας, σας ζητάμε να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (διεύθυνση email, όνομα και επώνυμο, τόπος κατοικίας) για να σας στέλνουμε το ενημερωτικό δελτίο μας μέσω email σε τακτική βάση.

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας στο ενημερωτικό δελτίο, λαμβάνουμε επίσης τη συγκατάθεσή σας ότι μπορούμε να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.

Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, χρησιμοποιούμε τη διαδικασία “double opt-in” (διπλή συγκατάθεση). Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας, θα στείλουμε ένα email στη διεύθυνση email που δώσατε, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 24 ωρών, οι πληροφορίες σας θα αποκλειστούν και θα διαγραφούν αυτόματα ύστερα από έναν μήνα.

Το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να αφορά όλα τα αγαθά, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 1.2) ή/και από εταιρείες συνδεδεμένες με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP που χρησιμοποιείτε και τους χρόνους εγγραφής και επιβεβαίωσης. Σκοπός της διαδικασίας είναι να αποδείξει ότι είστε εγγεγραμμένοι και, εάν είναι απαραίτητο, ότι είστε σε θέση να διευκρινίσετε οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για αυτόν τον σκοπό, αυτό γίνεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και την τεκμηρίωση των νομικών απαιτήσεων.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεση.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη χρήση της διεύθυνσης email σας για αυτόν τον σκοπό ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας μήνυμα στο unsubscribe@flixbus.com. Η νομιμότητα των ήδη εκτελεσθέντων πράξεων επεξεργασίας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής που ενεργούν ως επεξεργαστές για τη διανομή του ενημερωτικού δελτίου.

2.1.6 Λογαριασμός πελάτη

Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό πελάτη μαζί μας. Στην προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης περιοχή του λογαριασμού πελάτη, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα τις κρατήσεις σας και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας για μελλοντικά ταξίδια.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη, συλλέγονται οι παρακάτω υποχρεωτικές πληροφορίες:

 • διεύθυνση email,
 • όνομα και επώνυμο,
 • κωδικός πρόσβασης (αυτοεπιλεγμένο).

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τη διαχείριση του λογαριασμού πελάτη σας και την έκδοση τιμολογίων.

Επιπλέον, μπορείτε επίσης να εισαγάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου στον λογαριασμό πελάτη σας, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση καθυστέρησης ή αλλαγής στο δρομολόγιο του ταξιδιού σας (προαιρετικό).

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα στον λογαριασμό πελάτη σας (προαιρετικό):

 • τίτλος,
 • ημερομηνία γέννησης,
 • διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας, πόλη και χώρα),
 • τρόποι πληρωμής.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμεύουν για τη διαχείριση του λογαριασμού πελάτη σας και για την έκδοση τιμολογίων και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή εξατομικευμένων συστάσεων προϊόντων (άρθρο 2.1.4) και, εάν έχετε εγγραφεί για αυτόν τον σκοπό, για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (άρθρο 2.1.5).

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(α), (β) ή (στ) του ΓΚΠΔ.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα «μόνιμα» cookies αποθηκεύονται στη συσκευή σας με τη λειτουργία «παραμείνετε συνδεδεμένοι». Ο σκοπός τους είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά κατά τη διάρκεια των επακόλουθων επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε εσάς εάν έχετε απενεργοποιήσει την αποθήκευση τέτοιων cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τον λογαριασμό πελάτη – και συνεπώς τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας – ανά πάσα στιγμή στον προσωπικό σας λογαριασμό πελάτη.

2.1.7  Χρήση cookies, προσθέτων και άλλων υπηρεσιών

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες με τη μορφή cookie (μικρό αρχείο κειμένου) αποθηκεύονται στο τερματικό σας. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο (αναγνωριστικό ταυτότητας, ημερομηνία επίσκεψης κ.λπ.). Με τη χρήση των cookies, σας διευκολύνουμε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας με διάφορες λειτουργίες υπηρεσιών (όπως η αναγνώριση προηγούμενων επισκέψεων), το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσουμε καλύτερα τον ιστότοπο στις ανάγκες σας.

Η χρήση των τεχνικά αναγκαίων cookies βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας παρέχουμε τις συγκεκριμένες λειτουργίες των ιστότοπών μας, να τις βελτιώνουμε και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των ιστότοπών μας.

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies και να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα cookies, αλλάζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Η λειτουργία βοήθειας των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς ενημερώνει για το πώς να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις. Ωστόσο, εάν δεν αποδεχτείτε τα cookies, οι λειτουργίες της υπηρεσίας της διαδικτυακής προσφοράς ενδέχεται να υποβαθμιστούν. Συνεπώς, συνιστούμε να αφήνετε τη λειτουργία cookies ενεργοποιημένη.

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε μια σειρά προγραμμάτων περιήγησης στους ακόλουθους ιστότοπους: youronlinechoices, Network Advertising Initiative ή/και Digital Advertising Alliance. Εκεί μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον υπολογιστή σας, καθώς και γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους cookies:

Τα μεταβατικά cookies, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως cookie μνήμης ή «cookie συνεδρίας», είναι cookies που διαγράφονται αφού φύγετε από τον ιστότοπό μας και κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Π.χ. αυτά τα cookies συνήθως αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις γλώσσας ή το περιεχόμενο της παραγγελίας. 

Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμα και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Αυτό επιτρέπει π.χ. την αποθήκευση της κατάστασης σύνδεσης ή τυχόν όρων αναζήτησης που καταχωρήθηκαν. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies, μεταξύ άλλων, για να μετρήσουμε την εμβέλεια ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Τα μόνιμα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από μια καθορισμένη περίοδο, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το cookie. Ωστόσο, μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας.

Εκτός από τα λεγόμενα «cookies πρώτου μέρους», τα οποία ορίζουμε ως υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιούνται επίσης τα «cookies τρίτου μέρους», τα οποία προσφέρονται από άλλους παρόχους.

Ως μέρος της διαχείρισης συγκατάθεσης (consent banner), σας δίνουμε την ευκαιρία να αποφασίσετε μεταξύ της χρήσης των cookies και της χρήσης συγκρίσιμων τεχνολογιών. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή επισκόπηση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται και την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συγκατάθεσής σας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάκλησης εδώ.

2.1.8 Μηχανική μάθηση και δυναμική προσαρμογή ιστότοπου/εφαρμογής

Χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση για να βελτιστοποιήσουμε και να αυτοματοποιήσουμε τις διαδικασίες μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία μιας λογικής λήψης αποφάσεων του συστήματος με βάση τις περιπτώσεις χρήσης, δηλ. το σύστημα μπορεί να μάθει από το παρελθόν και να χρησιμοποιήσει αλγόριθμους για την ανάπτυξη στατιστικών μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν σε παρόμοιες εργασίες στο μέλλον.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τη μηχανική μάθηση σε ένα ασφαλές και κατακερματισμένο μοντέλο για να δημιουργούμε γρήγορα και εύκολα προσαρμοσμένες ταξιδιωτικές προσφορές για εσάς. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε δεδομένα πλαισίου, συγκεκριμένα το αναγνωριστικό χρήστη, το αντίστοιχο ιστορικό ταξιδιών και αναζήτησης και τη διεύθυνση IP. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε δεδομένα για να προσαρμόζουμε αυτόματα τον ιστότοπο και την εφαρμογή μας, ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ιστορικό αγορών σας για να σας προσφέρουμε πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. προσθήκη κράτησης θέσης, αγορά επιπλέον αποσκευών κ.λπ.) ή για να σας βοηθήσουμε στη διαδρομή σας ως χρήστη (π.χ. εάν πρόκειται να ταξιδέψετε στο εγγύς μέλλον, θα μπορούσαμε να σας υποδείξουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης του λεωφορείου σας σε πραγματικό χρόνο).

Για τον σκοπό αυτό, εκτός από τα δεδομένα πλαισίου που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούμε επίσης το ιστορικό αγορών και τις επαφές με τη Flix μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Τα δεδομένα υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης salt και κατακερματίζονται με στόχο την παροχή ενός επιπλέον επιπέδου προστασίας.

Βασίζουμε αυτήν την επεξεργασία στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ) του ΓΚΠΔ, καθώς έχουμε οικονομικό συμφέρον να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη εμπειρία. Επίσης, επωφελείστε από αυτό, καθώς λαμβάνετε μια προσφορά ταξιδιού προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας και όχι μια τυπική σύσταση ή σας ανακατευθύνουμε σε υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εμπειρία σας όσον αφορά τον σχεδιασμό, το ταξίδι και την περίοδο μετά το ταξίδι σας.

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς μηχανικής μάθησης ή δυναμικής προσαρμογής του ιστότοπου/της εφαρμογής, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, διατυπώνοντας αντιρρήσεις στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση data.protection@flixbus.com. Λάβετε υπόψη ότι, στη συνέχεια, θα λαμβάνετε μόνο τυπικές υπηρεσίες.

2.1.9 Πρόληψη απάτης

Για να αποτρέψουμε μη νόμιμες κρατήσεις, επεξεργαζόμαστε δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες, π.χ. διεύθυνση IP, όνομα, διεύθυνση email.

Αυτό είναι νόμιμο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να πέσουμε θύματα απάτης και να υποστούμε οικονομικές απώλειες.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να ληφθεί απόφαση σχετικά με ακύρωση μετά την κράτηση βάσει αυτοματοποιημένης απόφασης. Αυτό βασίζεται σε ένα σύνολο εσωτερικών αλγορίθμων που επεξεργάζονται σχετικά σημεία δεδομένων και μας παρέχουν βαθμολογίες για αντιστοιχίες με διαφορετικά μοτίβα απάτης ή συγκρίνουν τα σημεία δεδομένων με κατώτατα όρια και τιμές που είναι τυπικές των μοτίβων απάτης, προκειμένου να εντοπιστούν οι μη νόμιμες κρατήσεις. Εάν επιθυμείτε να αμφισβητήσετε αυτή την απόφαση, να εκφράσετε τη δική σας άποψη ή να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, επικοινωνήστε με data.protection@flixbus.com.

2.2 Εξυπηρέτηση πελατών

Όταν επικοινωνείτε με την εξυπηρέτηση πελατών μας, συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε με δική σας πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας τα στείλετε μέσω email, τηλεφώνου ή επιστολής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μαζί σας ή για τον σκοπό για τον οποίο μας έχετε παράσχει αυτά τα δεδομένα, π.χ. για την επεξεργασία των ερωτημάτων σας, την τεχνική διαχείριση ή τη διαχείριση πελατών.

Αυτά τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου) παρέχονται σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για να επεξεργαστούμε το ερώτημά σας, να εκπληρώσουμε νομικές υποχρεώσεις, εάν είναι απαραίτητο, καθώς και για διοικητικούς σκοπούς.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(β), (γ) ή (στ) του ΓΚΠΔ.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής έρευνας, τα δεδομένα σας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία μέσω τηλεφωνικών εφαρμογών και εν μέρει μέσω ενός συστήματος φωνητικού διαλόγου για να μας υποστηρίξει στη διανομή και επεξεργασία των ερωτημάτων.

Για την εξυπηρέτηση πελατών μας, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους εξυπηρέτησης πελατών ως επεξεργαστές.

2.3 Παρουσία σε κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Έχουμε παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (προς το παρόν: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). Στον βαθμό που έχουμε τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων σας, διασφαλίζουμε ότι τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων.

Εκτός από εμάς, τα ακόλουθα είναι υπεύθυνα για την παρουσία της εταιρείας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Ιρλανδία)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ιρλανδία)

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα δεδομένα σας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς είναι το άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση και επικοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με την εταιρική μας παρουσία στα κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε εδώ:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4    Αναφορά στο Speakout@Flix (πύλη καταγγελιών)

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πύλης καταγγελιών «Speakout@Flix», συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε με δική σας πρωτοβουλία (π.χ. όνομα και διεύθυνση email). Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω της διαδικτυακής πύλης ή του τηλεφώνου. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επεξεργασία της αναφοράς σας και για πιθανές εσωτερικές έρευνες που διεξάγονται μετά την καταγγελία σας.

Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1(α) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα σας παρέχονται οικειοθελώς και μπορείτε να υποβάλετε όλες τις καταγγελίες ανώνυμα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του ΓΚΠΔ, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες αρχές, εάν ζητηθεί. 

Η διαδικτυακή μας πύλη χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (Convercent, Inc.) ως επεξεργαστή.